SECRETUL COMERCIAL

B61FE4B7-C89F-4AB0-B2F3-31FBD8218F2A_4_5005_c

SECRETUL COMERCIAL PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI RM ÎN VIGOARE

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil al RM a fost abrogată și Legea cu privire la secretul comercial. Astfel, actualmente, noțiunea de ”secret comercial” este reglementată prin prisma Codului Civil modernizat. Potrivit art. 2047, alin. (3) Cod Civil, prin secret comercial se înțelege informația care nu este cunoscută la nivel general sau ușor accesibilă, are o valoare comercială prin faptul că este secretă, este protejată prin măsuri rezonabile de către persoana care o deține. 

Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul legislației. 

Deținătorul unui secret comercial poate exercita mijloace juridice de apărare a acestuia față de cel care atentează la asemenea informații. Aceste mijloace pot fi corective, fie alternative. Mijloacele corective sunt:

 1. încetarea sau, după caz, interzicerea utilizării sau divulgării secretului  comercial;
 2. interdicția de a fabrica, a oferi, a introduce pe piață sau a utiliza mărfuri care încalcă secretul comercial ori de a importa, a exporta sau a depozita astfel de mărfuri în aceste scopuri;
 3. adoptarea mijloacelor corective corespunzătoare cu privire la mărfurile care încalcă secretul comercial, care, la rândul lor se clasifică în:
 1. retragerea mărfurilor care încalcă secretul comercial;
 2. eliminarea caracteristicilor ilicite ale mărfurilor care încalcă secretul comercial;
 3. distrugerea mărfurilor care încalcă secretul comercial sau, după caz, retragerea lor de pe piață, cu condiția ca retragerea să nu aducă atingere protecției secretului comercial în cauză.
 1. distrugerea parțială sau totală a oricărui document, obiect, material, substanță sau fișier electronic care conține sau încorporează secretul comercial ori, după caz, predarea integrală sau parțială către reclamant a respectivelor documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice.

Cu titlu de excepție, deținătorul secretului comercial nu poate invoca un mijloc juridic de apărare a secretului comercial în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri: 

 1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este prevăzut de legislație și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv pentru respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă;
 2. pentru dezvăluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activități ilegale, cu condiția ca făptuitorul să fi acționat în scopul protejării interesului public general;
 3. divulgarea de către salariați reprezentanților acestora ca parte a exercitării legitime de către reprezentanții respectivi a funcțiilor lor în conformitate cu legislația, cu condiția ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă;
 4. în scopul protejării unui interes legitim recunoscut de lege.

Exercitarea mijloacelor juridice sus-numite are loc pe cale amiabilă, fie prin intermediul instanței de judecată, după caz.

Nu pot fi invocate mijloace de apărare a secretului comercial în cazul în care dobândirea, utilizarea și divulgarea acestuia ține de exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, aplicarea dispozițiilor legale care impun divulgarea unor asemenea informații sau a celor care impun sau permit autorităților publice să divulge informațiile obținute de la persoane juridice, fie dacă aceste acțiuni țin de autonomia partenerilor sociali și dreptul acestora de a încheia acorduri colective.

Legislația RM în vigoare prevede și răspunderea contravențională pentru obținerea sau divulgarea informațiilor care constituie secret comercial. Astfel, aceste acțiuni se sancționează cu amendă de la 18 la 42 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere – pentru obținere, și cu amendă de la 30 la 60 u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere – în cazul divulgării.

 

Arina Tiganas
jurisconsult