IMPOZIT PE AVERE

IMPOZIT PE AVERE

Conform prevederilor Codului Fiscal titlul VII „Impozitul pe avere” art. 2871 impozitul  pe avere este impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor),  în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate.

CINE ÎL VA ACHITA?
Subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere sunt persoanele fizice — proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosință) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toți proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.

ÎN CE SITUAȚII ÎL VA ACHITA?
Obiect al impunerii cu impozitul pe avere îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult;
b) suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părţi aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depăşeşte 1,5 mil. lei şi/sau suprafaţa nu depăşeşte 120 m2.

CÂT VA ACHITA?
Cota impozitului constituie 0,8 % din baza impozabilă (valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale).

ÎN CE TERMEN ÎL VA ACHITA?
Calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de până la 10 decembrie pentru situația existentă la 01 noiembrie a anului de gestiune.

Impozitul pe avere se achită la bugetul de stat în termen până la 25 decembrie a anului de gestiune.