Cum previi amenzile: Obligațiile angajatorilor și salariații supuși militar

9A9D7240-7C41-4AF5-ABCE-7913897927BF

Știați că?… Obligațiile angajatorului nu se reduc doar la cele specificate în articolul 10, alin.(2) Codul Muncii?

În conformitate cu prevederile Legii nr.1245 din 18-07-2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (art. 44), autoritățile publice, instituțiile publice şi agenții economici, indiferent de tipul de proprietate, în privința salariaților proprii, sunt obligați:

  • să țină evidența la zi şi să comunice lunar centrelor militare datele privind încadrările şi eliberăriledin serviciu;
  • să încadreze în serviciu recruți şi rezerviști numai dacă aceștia au fost luați în evidenţă de centrul militar;
  • să întocmească anual tabelele nominale ale tinerilor care urmează să fie recrutați şi să le prezinte, la cerere, centrelor militare;
  • să verifice dacă recruții şi rezerviștii respectă regulile de evidenţă militară şi să ia măsurile necesare în acest sens;
  • să acorde, la solicitarea recruților chemați pentru încorporare, un concediu plătit de 5 zile,în scopul rezolvării problemelor personale şi familiale;
  • să acorde recruților şi rezerviștilor, chemați la centrele militare pentru clarificarea situației militare, un concediu plătit de cel mult 3 zile;
  • să înmâneze cetățenilor ordinele de chemare ale centrelor militare şi să asigure prezentarea lor la data, ora şi locul prevăzut în ordin.

Cine este obligat la serviciul militar?

Tot potrivit legii sus-menționate, serviciul militar este obligatoriu pentru toți bărbații, cetățeni ai Republicii Moldova începînd cu 16 ani și până la atingerea vârstei-limită, actual 63 ani. Tinerii care în anul curent ating vârsta de 16 ani sunt obligați să se prezinte, în termenele stabilite, la centrul militar pentru a fi luați în evidența militară.

Cine este scutit de serviciul militar?

Nu sunt luați în evidența militară cetățenii care sunt recunoscuți de către comisia medico-militară inapți pentru serviciul militar din motive de sănătate, cu excludere din evidența militară.

Sancțiuni

Răspunderea pentru încălcarea obligațiilor de către angajator conform Legii cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei este prevăzută de Codul Contravențional al RM. Astfel, potrivit art. 366, alin.(2) Cod Contravențional, neprezentarea de către persoanele cu funcții de răspundere ale autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, organelor administrativ-militare, în modul stabilit de legislație, a datelor privind evidenţă militară şi a modificărilor survenite la acestea cu privire la recruți, militari şi rezerviști se sancționează cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale.

Iar potrivit art. 369 Cod Contravențional, angajarea la lucru a tinerilor, a recruților şi a rezerviștilor neluați la evidenţă militară de către organele administrativ-militare se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționaleaplicată persoanei juridice. O unitate convențională este echivalentul sumei de 50 lei.

Sunt în drept să constate astfel de contravenții şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcție de răspundere din centrele militare sau din Marele Stat Major al Armatei Naționale.

 

Elaborat de:
Arina Tiganas – Jurisconsult EWP Consulting


Prezentul articol are caracter informativ. Un caz particular necesită o abordare juridică particulară.
Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați.