CUM ÎNREGISTRĂM STAȚIONAREA ÎNTREPRINDERII ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ?

B30773E9-B89B-4A10-B6F9-C8A202FA54D8

În condițiile restricțiilor impuse unui șir de activități antreprenoriale una din soluțiile legale în raporturile de muncă este înregistrarea de către angajator a staționării unității – normă legală relativ nouă.

Staționarea este prevăzută de art. 801 Codul Muncii.

Care sunt particularitățile staționării?

  1. reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activității de producție de către unitate – aici activitatea de producție urmează a fi tratată în sensul larg al activității de întreprinzător.
  2. motivele instaurării pot fi oricare, mai puțin cele economice pentru care este prevăzut șomajul tehnic. Însă, reieșind din faptul că nu este reglementat expres pentru care anume motive poate fi instaurată staționarea, nu pot fi excluse ”motivele economice obiective”, prevăzute expres în cazul șomajul tehnic.
  3. poate fi aplicată atât întregii unități, unei subdiviziuni, cât și unui salariat sau unui grup de salariați.
  4. Poate fi produsă din trei cauze: a) ce nu depind de angajator sau salariat; b) din vina angajatorului; c) din vina salariatului.

Declararea staționării în perioada stării de urgență este produsă din cauze ce nu depind de vreuna din părțile contractului individual de muncă. Prin urmare, cum va instaura angajatorul regimul de staționare în cazul în care îi este interzisă activitatea pe perioada stării de urgență?

În primul rând, angajatorul va ține cont de cuantumul minim al retribuirii timpului de staționare – 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp, dar nu mai puțin decât mărimea unui salariu minim pe unitate de timp pentru fiecare oră de staționare.

În al doilea rând, legea prevede că, modul de înregistrare a staționării și mărimea concretă a retribuției se stabilesc fie în contractul colectiv de muncă, fie în cel individual, fie în regulamentul unității.

Totodată, Inspectoratul de Stat al Muncii, în Ghidul pentru Angajatori include în lista documentelor necesare ”Ordin cu privire la anunțarea staționării”.

În cazul în care Angajatorul nu a prestabilit mecanismul de înregistrare a staționării în regulamentul său imntern, sau contractul colectiv de muncă, sau contract individual de muncă, acesta va emite un ordin cu privire la anunțarea staționării care va fi adus la cunoștința salariaților, inclusiv prin mijloace electronice.

 

Vă propunem mai jos un model de Ordin cu privire la înregistrarea staționării.

 

S.C. „**********” S.R.L.

MD-****, mun. Chişinău, str. **********, **, of. ***, c/f *************

ORDINUL nr. ********

din ******

cu privire la anunțarea staționării 

În legătură cu imposibilitatea desfășurării activității, restricționată prin [Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. ** din ****//Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr.** din ******], în temeiul art. 801 , alin.(1), lit. a) Codul Muncii RM,

ORDON:

  1. Anunțarea staționării întregii unități pe perioada ******.
  2. A stabili și achita *(de indicat periodicitatea și termenii de achitare)* remunerarea salariaților unității în cuantum de ******.
  3. Contabilitatea de a calcula şi achita salariul pet imp de staționare conform pct. 2 al prezentului ordin.
  4. Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariaților prin mijloace de comunicare la distanță*(email, telefon, viber etc.)*. Semnăturile olografe vor fi aplicate la reluarea activității unității.
  5. Responsabili de executarea prezentului ordin: director resurse umane, *n.p.*, contabil-șef, *n.p.*.

         

Director                                           

______________________

 

Au luat cunoştinţă:

________________________

 Data/semnătura salariatului                                                   

________________________

Data/semnătura salariatului      

________________________

Data/semnătura salariatului

 

 

Prezentul articol poartă caracter informativ. Un caz particular necesită o abordare juridică particulară.

Elaborat de: 
Arina Tiganas 
Jurisconsult EWP Consulting